Technika

Technická olympiáda – TO, úlohy a riešenia

Návrh učebne techniky
Pravouhlé premietanie v praxi – úlohy

Ako si vybrať žiarovku
Technika na webe

podlozka
Stiahnuť program Cad Std pre technické kreslenie zadarmo

POUČENIE  O  B E Z P E Č N O S T I

Pri práci na hodinách techniky.

Školský rok :          Učiteľ :                              Trieda:

Podpisom potvrdzujem, že som bol poučený(á) učiteľom o bezpečnosti pri práci na hodinách techniky ako aj o zodpovednosti za svoje konanie.

Výňatok najdôležitejších bezpečnostných opatrení:

Pri práci sa riadim pokynmi prideleného učiteľa.

  • Do učebne technickej výchovy smie žiak vstupovať iba v sprievode učiteľa;
  • Žiak je povinný prísť na vyučovanie technickej výchovy v primeranom pracovnom oblečení;
  • Každý žiak má určené svoje pracovné miesto, ktoré bez dovolenia učiteľa nemôže meniť;
  • Do skladu náradia a učebne vstupuje žiak iba so súhlasom učiteľa;
  • Každý žiak je zodpovedný za nástroje a náradie, ktoré má pridelené pri práci;
  • Pri každej práci žiaci dodržujú zásady a pokyny bezpečnej práce;
  • Na začiatku vyučovacej hodiny je žiak povinný skontrolovať si svoje pracovisko, nástroje a

náradie. Zistené nedostatky ihneď hlási učiteľovi; Zakázané je pracovať s poškodeným náradím; Žiak je povinný na svojom pracovisku udržiavať čistotu a poriadok; Nestrkáme kovové predmety do zásuvky.Neopravujeme elektrické spotrebiče. Nesmieme sa šplhať na stĺpy elektrického vedenia ani na stromy – hlavne nie na tie, ktoré sa nachádzajú blízko elektrického vedenia. Nesmieme sa dotýkať vodičov spadnutých na zem, a ani približovať sa k nim.  Počas vyučovacej hodiny každý žiak sleduje výklad učiteľa, riadi sa jeho pokynmi a nariadeniami;

  • Žiaci vykonávajú len takú prácu, ktorá im bola pridelená a využívajú len tie nástroje, ktoré im boli určené; Rešpektujú bezpečnostné pokyny učiteľa pri práci s jednotlivými nástrojmi a materiálom :

ostrie nástrojov pri práci musí smerovať vždy od tela a tváre tak, aby žiak nezranil seba ani spolužiaka,

– pri práci s farbami, lakmi, moridlami a lepidlami pracuje žiak pri otvorenom okne

a po práci je povinný si dôkladne umyť ruky.· Každý žiak je povinný dodržiavať hygienické zásady;

  • Na konci vyučovacej hodiny je žiak povinný očistiť, skontrolovať a uložiť náradie. Ďalej je povinný očistiť svoje pracovisko.
Reklamy