Informatika

Detské omalovánky

Súťaž www.juniorinternet.sk

ZŠ-Alapiskola Jelenec: Nagy Samuel

                                          Badi Daniel
                                         Badi Daniel – Blog

 

Počítačová kriminalita      SPAM    WAREZ     Malvér1  Malvér2   HOAX
Riziká informačných technológií

POUČENIE  O  B E Z P E Č N O S T I 

Pri práci v počítačovej učebni informatiky(učebňa IKT).

Školský rok :             Učiteľ :                           Trieda:

Podpisom potvrdzujem, že som bol poučený(á) učiteľom o bezpečnosti pri práci s výpočtovou technikou ako aj o zodpovednosti za moje pracovisko :

Výňatok najdôležitejších bezpečnostných opatrení : Do učebni IKT sa vchádza len so súhlasom učiteľa. Pri práci sa riadim pokynmi  prideleného učiteľa. Na začiatku hodiny sa prihlásim do počítača cez pridelený účet mojej triedy a čakám na ďalšie pokyny učiteľa. V priestoroch učebne môže hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom nakoľko sa tu nachádza elektrické vedenie, kabeláž. S kabelážou ako aj elektrickými zásuvkami nikdy nemanipulujem a prípadnú poruchu hlásim príslušnému učiteľovi. V učebni výpočtovej techniky je zakázané pitie či jedenie. Prípadný úraz okamžite hlásim pracovníkovi u ktorého sa mi stal. V učebni výpočtovej techniky nepoužívam z domu prinesené diskety, USB kľúče, CD či iné prenosné pamäťové médiá.

Je zakázané: svojvoľne spúšťať, vymazávať a inštalovať programy a meniť nastavenia počítača, alebo programov, pripájať prenosné pamäťové média, vypínať antivírusovú ochranu, prenášať cez sieť a prezerať či ukladať súbory propagujúce násilie, rasizmus, pornografiu a súbory v rozpore s etikou a morálkou. Je zakázané kopírovať školské programy a vynášať ich von z učebne IKT. Každý je povinný pracovať len na jemu pridelenom počítači za ktorý aj zodpovedá : zodpovedá za počítač, monitor, klávesnicu, myš, pracovný stôl, stoličky, tlačiareň, skener. Pokiaľ žiak znefunkční počítač, tak že s ním narábal svojvoľne, alebo inštaloval do počítačov nové programy, alebo poškodí pracovný stôl, stoličky či iné zariadenia v učebni IKT bude musieť škodu odstrániť na vlastné náklady. Na začiatku vyučovacej hodiny je žiak povinný skontrolovať si svoje pracovisko a prípadnú poruchu na počítači a jeho častiach ako aj na pracovnom stole či stoličkách okamžite na začiatku hodiny hlásiť vyučujúcemu. Pokiaľ sa pri práci počítač zablokuje, treba tiež poruchu okamžite hlásiť vyučujúcemu, aby ju ten mohol včas odstrániť. V učebni IKT sa treba prezúvať. Na konci hodiny uzatvoriť všetky programy a odhlásiť sa z počítača.

=========================================================

Softvér: je programové vybavenie

Hardvér: je technické vybavenie

Licencie na softvér.

Dobrá stránka s rôznym druhom softvéru: www.slunecnice.cz

  1.  Freeware  je softvér, ktorý autor dáva za určitých podmienok k dispozícii na bezplatné používanie a prípadne aj na bezplatné šírenie, nedáva však k dispozícii zdrojový kód a neumožňuje tak jeho úpravu a vytváranie odvodených verzií.

OpennOffice

2. Shareware

Tento produkt je tiež šírený zadarmo napríklad cestou internetu, alebo na rôznych CD. Taký program je možné používať po určitú dobu, ktorú stanoví autor. Býva to obvykle 3-4 týždne, alebo presne stanovený počet spustení programu. Po uplynutí stanoveného času (počtu spustení), celý program prestane fungovať, alebo aspoň jeho kľúčové funkcie. Pre ďalšie použitie je potrebné zaplatiť nejakú, väčšinou symbolickú cenu, za ktorú užívateľ obdrží aktivačný kľúč, alebo heslo. Zadaním tohto hesla potom program funguje ďalej bez obmedzenia. Shareware býva podstatne lacnejší, ako podobné, ale komerčné programy.

Patria sem:

    –          demoverzie – programy sa odomknú až po zadaní registračného kódu  získaného zaplatenímpožadovanej čiastky.

    –          trialware – časovo obmedzené programy, umožňujú využívať softvér len niekoľko dní, alebo niekoľko spustení. Po uplynutí doby sa nespustia

    –          adware – zobrazovanie reklamy na internete – autor si využívanie svojho programu bez registrácie kompenzuje  príjmom z komerčnej reklamy, ktorú zobrazuje na používateľovom počítači. Po registrácii sa táto aktivita vypne.

  1. Public domain / verejné voľné dielo/ – predstavuje dielo, ktorého majetkové a autorské práva nie sú chránené . Možno s ním ľubovoľne narábať,  rozmnožovať ho , meniť jeho zdrojové kódy. Open-source je skupina voľne šíriteľného a modifikovateľného softvéru, ktorý môžeme ľubovoľne krát inštalovať, kopírovať a distribuovať, meniť jeho zdrojové kódy a modifikované výsledky zverejňovať.

Licencie GNU GPL

GNU General Public License. Softvér šírený pod licenciou GPL je možné voľne používať, modifikovať aj šíriť, ale za predpokladu, že tento softvér bude šírený bezplatne (prípadne za distribučné náklady) s možnosťou získať bezplatne zdrojové kódy. Toto opatrenie sa týka nielen samotného softwaru, ale aj softvéru, ktorý je od neho odvodený. Na produkty šírené pod GPL sa nevzťahuje žiadna záruka.

  1. Komerčný softvér –  je vyvíjaný a predávaný komerčne, žijú z neho jeho tvorcovia, distribútori.

    PDF editor

Reklamy